Regulamin

Regulamin drukarni internetowej Drukato
po zmianach z 11.08.2016

I. Postanowienia ogólne.

1.1 Regulamin został w pełni stworzony przez właściciela strony Drukato zwanego dalej "Administratorem", na potrzeby istnienia i funkcjonowania drukarni internetowej Drukato zwanej dalej "Witryną".

1.2 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku
f) warunki przyjęcia zleceń do realizacji

1.3 Właścicielem drukarni internetowej Drukato, zwanym dalej "Właścicielem" i Administratorem strony druki.katowice.pl, drukato.pl, 24hdrukarnia.pl, zwanym dalej "Administratorem" jest:

Pracownia Reklamy Arkana, Grzegorz Ernt
ul. Gliwicka 204
40-860 Katowice
NIP 654-001-11-40
NIP UE6540011140

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Czeladzi pod numerem 4443/95.


1.4 Witryna Drukato dostępny jest pod adresem:
- http://www.druki.katowice.pl
- http://www.drukato.pl
- http://www.24hdrukarnia.pl

1.5 Wszystkie specyfikacje oraz wyceny zamieszczone na Witrynie, a w szczególności dane techniczne i użytkowe, wyceny oraz opisy produktów stanowią zaproszenie do umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II. Warunki korzystania z witryny

2.1 Złożenie zamówienia poprzez witrynę jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rejestracji poprzez witrynę drukato.pl.

2.2 Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, między innymi podanie aktualnego adresu e-mail.

2.3 Proces rejestracji kończy się utworzeniem Konta Klienta zwanego dalej "Kontem".
Jego właściciel nazywany jest dalej "Klientem".

2.4 Ukończenie procesu rejestracji oznacza akceptację treści regulaminu.

2.5 Założyć Konto może wyłącznie osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca prawo do nabywania praw i zaciągania zobowiązań oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, która korzystając z witryny dokonuje czynności prawnych związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarcza lub zawodową. Administrator nie dopuszcza zamówień dokonywanych przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej. Taka osoba nie jest uznana za Klienta. Wszystkie czynności prawne dokonywane w obrębie witryny przez osobę nie będącą Klientem obciążą wyłącznie tę osobę.

2.5 Administrator oraz Właściciel witryny mają prawo, do ograniczenia możliwości korzystania z Witryny oraz do wypowiedzenia praw do korzystania z Witryny Klientom naruszającym Regulamin, w szczególności gdy:
a) dane podane przy rejestracji są nie pełne, fikcyjne, mogące wprowadzić w błąd lub naruszać prawa osób trzecich,
b) gdy poprzez czynności dokonywane w obrębie Witryny Klient dopuścił naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) kiedy Administrator lub Właściciel uzna, iż klient swoim działaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa lub ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub jego zachowanie godzi w dobre imię Witryny, Właściciela , Administratora lub podmiotów współpracujących.

2.6 Osoba pozbawiona statusu Klienta nie ma prawa dokonywania powtórnej rejestracji bez uprzedniego poinformowania Właściciela lub Administratora witryny.

2.7 Witryna oraz jej Właściciel i Administrator realizują politykę prywatności i bezpieczeństwa danych zgodnych z aktualnymi normami prawnymi.

2.8 Klientom witryny zabronione jest:
a) dostarczanie i przekazywanie treści łamiących aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
b) podejmowanie działań mogących zakłócić sprawne działanie witryny,
c) propagować w obrębie portalu niezamówionej informacji handlowej oraz bezpośrednie spamowanie,
d) działania będące uciążliwymi w szczególności dla Witryny, innych Klientów, Administratora oraz Właściciela.

2.9 Klient zobowiązuje się do:
a) używania treści i materiałów znajdujących się na witrynie wyłącznie na własny użytek.
b) użytkowania witryny wraz z wszystkimi jej materiałami w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawa oraz zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura sprzedaży

3.1 Przedmiotem transakcji jest materiał oraz usługa poligraficzna o specyfikacji ściśle określonej przed zakupem przez Klienta w obrębie Witryny.

3.2 W celu zawarcia transakcji sprzedaży należy utworzyć konto na Witrynie, podając przy rejestracji aktualne i prawdziwe dane. Następnie wybrać odpowiedni produkt i indywidualnie ustalić jego parametry oraz postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikami, potwierdzając dotychczasowe wybory złożeniem Zamówienia.

3.3 Po kliknięciu przycisku "zamów", na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość z podstawowymi informacjami dotyczącymi zamówienia.

3.4 Realizacja zamówienia rozpocznie się z chwilą akceptacji przez Klienta, wszystkich plików graficznych oraz uregulowania kwestii płatności (płatność za pomocą Payu, płatność przelewem, płatność odroczona).

3.5 Każdy produkt zamawiany w obrębie Witryny jest wytwarzany na zamówienie,według parametrów ściśle określonych przez Klienta i według jego projektu. W związku z tym akceptacja przesłanych materiałów stanowi oświadczenie woli, od które nie jest możliwe odstąpienie.

3.6 Zamówienie, za które nie została zaksięgowana płatność, otrzymuje termin ważności - 30 dni. Po tym okresie zostaje usunięte z konta.

3.7 Zamówienie, za które została zaksięgowana płatność, lecz Klient nie zaakceptował związanego z nim pliku graficznego - otrzymuje termin ważności 30 dni. Po tym okresie z Klientem skontaktuje się konsultant, w celu uzgodnienia dalszego działania.

3.8 W ciągu 14 dni od momentu anulowania zlecenie Klientowi zostanie zwrócone środki za to zlecenie, pomniejszone o kwotę 34,99 zł. Jest koszt administracyjny wynikający z obsługi i potrzeby anulowania zlecenia.

3.9 Zamówienia poprzez Witrynę są przyjmowane 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Dokładny termin akceptacji i realizacji poszczególnych zamówień są widoczne na Witrynie, dla każdego produktu indywidualnie.

IV. Dostawa

4.1 Obszar dostawy zamówionych produktów ogranicza się wyłącznie do terenu Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowany na adres podany przez Klienta w trakcie realizacji.

4.2 Dostarczycielem zamówień są firmy kurierskie oraz system skrytek pocztowych
Paczkomaty 24/7.

4.3 Czas realizacji dostawy jest osobno ustalany dla każdego produktu i jego opcji. Jest on wyświetlany w momencie wprowadzania i ustaleniu parametrów zamówienia.

4.4 Obowiązkiem klienta jest zapoznanie się z terminami realizacji swoich zamówień. Jednocześnie cały zespół Witryny Drukato.pl wraz z Administratorem i Właścicielem zobowiązuje się dołożenia wszelkich starań by te terminy dotrzymać. Dopuszczalna jest możliwość nieterminowej realizacji zleceń ze względu na czynniki zewnętrzne, na które Witryna, Administrator oraz Właściciel nie mają bezpośredniego wpływu. W szczególności: braku dostaw internetu, brak dostaw energii elektrycznej, awarii sprzętu oraz problemy zaistniałe po stronie dostawców przesyłek. Wszelkie opóźnienia wynikłe z w/w wymienionych powodów nie stanowią podstawy do roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Witryny, Właściciela lub Administratora.

V. Płatności - wysokość oraz metody

5.1 Walutą w jakiej podane są ceny Produktów na Witrynie jest Polski Nowy Złoty (PLN). Na cenę składają się koszt produktu, obsługi zamówienia, spakowania i zabezpieczenia przed wysyłką zamówienia (karton, folie strech itp.), wysyłki zamówienia i podatku VAT o ile w opisie nie zaznaczono inaczej.

5.2 Dostępne formuły płatności:
a) tradycyjny przelew bankowy
b) poprzez system płatności PayU
c) płatność odroczona (dla klientów biorących udział w programie partnerskim)

5.3 Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

5.4 Witryna, Administrator oraz Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności, za opóźnienia w związku z nieterminowym przesłaniem danych przez system PayU.

5.5 Zakup produktów dostępnych na witrynie jest równoważny z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur i faktury korygujących droga elektroniczną. Istnieje też możliwość pobrania e-faktury po zalogowaniu na swoje konto na Witrynie.

VI. Materiały przekazane do realizacji.

6.1 Odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesyłanych przez Klienta ponosi on sam. W związku z tym wszelkie roszczenia w tym zakresie wobec Witryny, osób i podmiotów związanych z Witryną, a w szczególności wobec Właściciela i Administratora są bezzasadne. Jeśli obsługa Witryny stwierdzi, że materiał przekazany do realizacji narusza w/w prawem chronione dobra, lub też narusza inne normy prawne, ma prawo do odrzucenia go i odmówienia jego dalszej realizacji.

6.2 Za wszelkie błędy merytoryczne oraz ortograficzne znajdujące się w projekcie przekazanym do realizacji odpowiada Klient.

6.3 Na Witrynie został udostępniony bezpłatnie szczegółowy opis przygotowania projektu każdego z dostępnych w Witrynie produktu. Każdy projekt musi być przygotowany wedle tych wytycznych.

6.4 W przypadku gdy projekt nadesłany przez Klienta jest nie zgodny z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu, Klient zostanie natychmiast o tym poinformowany w celu umożliwienia weryfikacji lub całkowitego odrzucenia projektu.

6.5 Witryna nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez klienta błędnych projektów.

6.6 Witryna nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z niedostarczenia przez Klienta prawidłowych projektów.

6.7 Dane związane z realizacją projektów (poza projektami graficznymi) są archiwizowane bezterminowo. Projekty graficzne są przechowywane przez okres dwóch miesięcy.

VII. Reklamacje

7.1 Warunkiem wszczęcia procesu reklamacyjnego jest wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na Witrynie.

7.2 Formularz powinien być wypełniony jak najdokładniej, ze szczególnym uwzględnieniem opisu niezgodności oraz roszczeń reklamacyjnych.

7.3 Termin ostateczny na zgłoszenie reklamacji przypada na 14 dzień roboczy od momentu otrzymania produktu.

7.4 Reklamacja są przyjmowane w dni robocze do godziny 15.30. Reklamacje złożone po tej godzinie lub w dni wolne, będą uznane jako złożone w następnym dniu roboczym.

7.5 Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi do 4 dni roboczych , licząc od pierwszego dnia roboczego po zgłoszeniu reklamacji.

7.6 W celu rozpatrzenia reklamacji może być konieczne przesłanie na adres właściciela witryny całości lub części reklamowanego zlecenia, lub innej dokumentacji dotyczącej zlecenia.

7.7 W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 7.5 właściciel witryny za pomocą poczty elektronicznej kieruje informację do klienta dotyczącą materiałów niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji reklamacji. Klient jest zobowiązany do przesłania wymaganych materiałów w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.

7.8 Przekroczenie terminów opisanych w pkt 7.3 i 7.7 skutkuje uznaniem reklamacji jako oddalonej.